No cure, no pay Technische insteek ruim 20 jaar ervaring

WBSO facts

Doel van de regeling
De WBSO regeling (Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie voor de
Volksverzekeringen, Speur- en Ontwikkelingswerk), is een fiscale maatregel waarmee de Nederlandse overheid technologische vernieuwing, in ruime zin, wil stimuleren. In praktijk betekent dat u minder loonbelasting betaald en in geval van zelfstandigen dat u een extra vaste aftrekpost heeft.
 
Hoogte subsidie
Per inhoudingsplichtige onderneming bedraagt de WBSO-afdrachtvermindering in 2020 32% over de eerste € 350.000 van het totale S&O-loon en 16% van het meerdere. Met een maximum van € 14.000.000 per kalenderjaar. Voor een starter (jonger dan 5 jaar) geldt een hoger percentage van 40% voor de maximale duur van 3 jaar.
 
Voorbeeld
In uw bedrijf staan 8 mensen op de loonlijst. Af en toe krijgt u vragen van klanten die niet routinematig en niet snel kunnen worden opgelost. Kortom u moet het nodige verzetten om uiteindelijk aan het beoogde te kunnen voldoen. In een jaar heeft u een drietal van dit soort projecten gehad en in totaal 1.000 uur aan S&O besteed. Het gemiddelde uurloon binnen uw bedrijf is € 29 (van toepassing bij de eerste 2 jaren van aanvragen). 1.000 uur maal € 29 is € 29.000, hiervan is 32% subsidiabel ofwel € 9.280
 
Een zelfstandige heeft een vaste aftrekpost ter hoogte van € 12.980 voor het jaar 2020. Voor een starter (jonger dan 5 jaar) geldt een extra aftrek van € 6.494. Voorwaarde is dat de zelfstandige tenminste 500 uur per jaar aan S&O-werkzaamheden besteed.

Kosten
Daarnaast kunt u nog kosten en uitgaven opvoeren m.b.t. de WBSO-werkzaamheden. Deze zijn ook voor 32% subsidiabel.
 
Deadline
De subsidie kan maandelijks worden aangevraagd en moet minimaal 1 dag van
tevoren (voor de 1ste van de volgende maand) worden ingediend. De minimale periode van aanvraag is 3 maanden.
 
Welke werkzaamheden komen in aanmerking?
Van belang in deze definitie van speur- en ontwikkelingswerk is dat uitsluitend gekeken wordt naar de vraag of een project technisch nieuw is voor de aanvrager. Met andere woorden projecten die reeds eerder door concurrenten of andere ondernemingen zijn uitgevoerd kunnen nog steeds subsidiabel zijn voor uw organisatie. Tevens is van belang dat projecten niet uitsluitend als geheel, maar ook op onderdelen technisch nieuw - en daarmee subsidiabel - kunnen zijn voor uw organisatie. Het doel is dat project iets moet toevoegen aan uw eigen technische kennis binnen uw onderneming. In principe kan elke ondernemer en/of onderneming in aanmerking komen voor de WBSO.

Ook betaalde opdrachten, die in opdracht van derden worden uitgevoerd, komen voor subsidie in aanmerking. Dit geldt zowel ten aanzien van
de ontwikkeling van fysieke producten en processen als voor de ontwikkeling van software.

WBSO kent verschillende soorten projecten:
- Ontwikkeling van producten en processen;
- Ontwikkeling van programmatuur;
- Technisch wetenschappelijk onderzoek;

Zie voor voorbeelden van projecten onze cases.

Subsidie voor ontwikkeling van fysieke producten en processen
Voor wat betreft de ontwikkeling van fysieke producten en productieprocessen geldt dat het om tastbare, fysieke zaken moet gaan. Ontwikkelingswerk heeft te maken met zoeken en bewijzen. U wilt iets ontwikkelen maar heeft hier niet direct een oplossing voorhanden. Binnen de ontwikkeling heeft u te maken met diverse technische problemen waarvoor u op zoek gaat naar (technisch nieuwe) oplossingen. Het werkingsprincipe van de oplossingen kan bijvoorbeeld aangetoond worden middels een prototype. Indien er geen sprake is van technische risico’s of onzekerheden dan is er geen sprake van S&O.
Belangrijkste criterium is of hetgeen u gaat ontwikkelen technisch nieuw voor u is. Maatstaf hierbij vormt steeds uw eigen technische kunnen en eigen technische kennis. De achterliggende jaren hebben aangetoond dat welhaast iedere innoverende onderneming met succes gebruik kan maken van de WBSO regeling.

Zie voor voorbeelden van projecten onze cases.

Subsidie voor ontwikkeling van programmatuur
Met betrekking tot speur- en ontwikkelingswerk ten aanzien van software geldt dat de
volgende activiteiten subsidiabel zijn: "Systematisch georganiseerde en in Nederland verrichte werkzaamheden die direct en uitsluitend zijn gericht op technisch-wetenschappelijk onderzoek of de ontwikkeling van voor de aanvrager technisch nieuwe (onderdelen van) programmatuur, inclusief hieraan voorafgaand haalbaarheidsonderzoek"
 
Met software wordt de administratieve software bedoeld, en dus niet embedded
software (deze laatste maakt integraal onderdeel uit van het product en enige toets vindt dan ook op dat niveau plaats). Ook bij het ontwikkelen van software geldt dat dee
technische nieuwheid wordt getoetst op het niveau van de aanvrager. Echter, softwareontwikkelingsprojecten dienen aan beduidend strengere criteria te
voldoen om als technisch nieuw (en dus als subsidiabel) te worden gezien dan projecten die zijn gericht op de ontwikkeling van fysieke producten en processen. Onderstaand worden de belangrijkste aanvullende aandachtspunten met betrekking tot softwareontwikkeling weergegeven.

Bij de beoordeling van projecten wordt door de overheid een onderscheid gemaakt
tussen nieuwe en technisch nieuwe ontwikkelingen. Uitsluitend de laatste categorie
komt in aanmerking voor een overheidsbijdrage. Volgens de overheid wordt het
onderscheid tussen “nieuw” en “technisch nieuw” bepaald door het antwoord op de
volgende vraag: ‘is er sprake van een nieuw informatietechnologisch principe in de te ontwikkelen programmatuur?’. Het bouwen op basis van bestaande technologische principes kan wel nieuw zijn, maar is niet technisch nieuw. Het ontwikkelen van een nieuw principe of het verder ontwikkelen van een bestaand principe maakt programmatuur voor de aanvrager technisch nieuw.

Bij het ontwikkelen van programmatuur richt de WBSO regeling zich in beginsel op
het daadwerkelijk realiseren van prototypes van technisch nieuwe programmatuurr
(inclusief alle hiervoor benodigde ontwikkelstappen). Andere activiteiten als het
beschrijven van modellen, het formuleren van algoritmen of het beschrijven van een
architectuur zonder dat er sprake is van programmatuurontwikkeling worden door de
overheid niet gerekend tot werkzaamheden aan technisch nieuwe programmatuur.

Activiteiten in relatie tot programmatuur die zijn gericht op het toepassen,
samenstellen of implementeren worden aangemerkt als bouw en zijn niet
subsidiabel. Ook projecten die zijn gericht op het ontwerpen en realiseren van op
basis van beschikbare of verkrijgbare technologie worden door de overheid niet
aangemerkt als WBSO-projecten.

Het op maat maken van aangekochte programma's (bijvoorbeeld voor gebruik binnen de eigen organisatie) is niet subsidiabel.

Zie voor voorbeelden van projecten onze cases.
 
Subsidie voor technisch wetenschappelijk onderzoek
Onderzoeksprojecten waarmee u nieuwe technische kennis genereert kunnen onder bepaalde voorwaarden als technische wetenschappelijk onderzoek worden aangemerkt. Van belang daarbij zijn de begrippen “technisch” en “wetenschappelijk”.

Technisch betekent dat het onderzoek betrekking moet hebben op gebieden als fysica, chemie, biotechnologie, productietechnologie en informatie- of communicatietechnologie. Het is niet vereist dat de resultaten van het onderzoek toepassing kunnen vinden in een technisch nieuw fysiek product of productieproces.

Wetenschappelijk heeft betrekking op het doel en de resultaten van het onderzoek en op de manier waarop het onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd.
Doel en resultaten, doel is een verklaring voor een verschijnsel te zoeken die niet is gegeven op basis van algemene toegankelijke kennis. U genereert zelf dmv uw onderzoek theoretische of praktische kennis. Alleen verzamelen van gegevens of informatie is geen wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek moet verklarend zijn. Het onderzoek heeft het risico in zich dat u geen verklaring voor het verschijnsel kan vinden. De resultaten van het onderzoek worden vastgesteld op basis van feiten.
Opzet en uitvoering, onderzoeksopzet moet op moment van aanvragen bekend zijn en moet systematisch en planmatig opgezet zijn en uitgevoerd. Onderzoek mag niet routinematig van aard zijn.Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de WBSO? Doe onze gratis scan.

Kenmerken van de WBSO

 • Besparing van 32 of 40% van de loonkosten;
 • Vereiste: nieuw voor u;
 • Weinig overheidsbemoeienis;
 • Goede aanvraag noodzakelijk;
 • Weinig extra inspanningen naast de reguliere werkzaamheden;
 • Velen gingen u voor;
 • Elke ondernemer kan in aanmerking komen;
 • Ontwikkeling gericht op fysieke producten/processen, analyse technische haalbaarheid, technisch onderzoek, software

WBSO-ICT

Binnen de WBSO kan er ook subsidie worden aangevraagd voor ICT-projecten. ICT-projecten moeten binnen de WBSO aan strengere eisen voldoen dan de projecten met fysieke technische ontwikkelingen.

Lees meer over de WBSO-ICT

Subsidies

TKDW

 • No cure, no pay;
 • Technische insteek;
 • Persoonlijke benadering;
 • Ruim 20 jaar ervaring;
 • Hoge scoringskans
 • Verzorging geheel traject

Contactgegevens

Ten Klooster & de Weerd Consultants
Rijnpolder 57
3991 HR Houten


Postadres:
Postbus 33
3990 DA Houten

Tel. 030-6364211
E-mail: info@tkdw.nl

| Rijnpolder 57 | 3991 HR Houten | Telefoon: 030-6364211